Vo Svidníku sa dnes 24.09.2020, konal mimoriadny sobáš nezletilá 17-ročná nevesta Viktória Čonková už od dnes ( Miková)  povedala svoje Áno teraz už manželovi 20- ročnému Kristianovi. Manželsky pár potreboval pre tento sobáš povolenie Okresného Súdu vo Svidníku, ktoré aj napokon dostali.

Sobášu sa celkovo zúčastnilo 5 osôb. Novopečených manželov vo Svidníku zosobášila šarmantná poslankyňa metského zastupiteľstva Katarína Siváková.

17- ročná Viktória pred nedávnom priviedla na svet svoje prvé dieťa,  práve toto bol hlavný dôvod prečo im OS- Vo Svidníku vydal povolenie na sobáš. Novomanželia žijú v spoločnej domácnosti už vyše jedného roka. Podľa ich slov sa na tento ich výnimočný deň veľmi tešili.

Uzavretie manželstva pred 18. stkou.

Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý – teda osoba mladšia ako 18 rokov. Súd však môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov.

Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo podáva maloletý,

ktorý hodlá uzavrieť manželstvo. Účastníkom konania je ten, kto hodlá uzavrieť manželstvo, a jeho zákonní zástupcovia. Pred rozhodnutím treba vypočuť toho, kto hodlá uzavrieť manželstvo, v neprítomnosti iných osôb o tom, či skutočne chce vstúpiť do manželstva, a vypočuť i toho, s kým sa má manželstvo uzavrieť.

V prípade povolenia uzavrieť manželstvo maloletému je miestne príslušný okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko.

Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej, ktoré bolo urobené telegraficky, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Návrh má okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať:

  • meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov,
  • údaj o štátnom občianstve,
  • pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností,
  • označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva,
  • a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.

Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.

K všeobecným náležitostiam podania patrí označenie súdu, ktorému je určené, z podania musí byť zrejmé kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné.

Získanie plnoletosti

Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

A čo škola?

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov riaditeľ strednej školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na tri roky.

Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ strednej školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a vykonanie skúšok, v určených termínoch, ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.

Naša redakcia spravodajstva PRESS.TV sa ich veľkého dňa zúčastnila a prejeme im veľa šťastia do spoločného života.

Redakcia spravodajstva PRESS.TV