Vláda v stredu (28. 10.) rozhodla o ďalšom rozšírení opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu. Zákaz vychádzania platí od 2. do 8. novembra od 5.00 h do 1.00 h. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

🟢ľudí, ktorí budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo negatívnom výsledku antigénového testu z celoplošného testovania,
🟢ľudí, ktorí budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným počas trvania zákazu vychádzania,
🟢cestu na zaobstaranie základných životných potrieb (potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej predajne od miesta bydliska,
🟢cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
🟢cestu na vykonanie PCR testu,
🟢cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
🟢cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
🟢venčenie psa alebo mačky do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá,
🟢deti do 10 rokov,
🟢sprevádzanie dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov a materskej školy, žiaka nultého, prvého až štvrtého ročníka základnej školy a so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a na výchovné poradenstvo a prevenciu,
🟢osoby, ktoré majú doklad o tom, že za posledné tri mesiace prekonali ochorenie COVID-19,
🟢osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu,
🟢osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
🟢osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra či pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
🟢onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém.

Zdroj: https://www.facebook.com/spravy.rtvs/photos/a.1429399367320881/2658707547723384/?type=3&theater